Övriga uppdrag

Prospekteringsmetodik för återanvändning av stålkonstruktioner

Med bidrag från Boverket har ProDevelopment utvecklat en prospekteringsmetodik för återanvändning av stålkonstruktioner som täcker hela processen från bedömning av en stålkonstruktions värde för återbruk till tillhandahållande av komponenter med verifierade egenskaper.

I projektet har visats att:

  • Återbruk av stålkonstruktioner kan genomföras inom ramen för dagens regelverk och utan större förändringar av byggprocessen genom s k integrerat återbruk där gammalt material med kända egenskaper ersätter motsvarande nytt material.
  • Egenskaperna hos återbrukat stål kan bestämmas med provningsprocedurer anpassade efter olika förutsättningar avseende tillgänglig information om de komponenter som avses att återbrukas. Genom att dela in komponenter i provningspartier med hjälp av oförstörande hårdhetsmätning minskar behovet av kostsamma förstörande provningar. En metodik har utvecklats som har tillämpats framgångsrikt i ett pilotprojekt i Norge. Metodiken har sammanfattats i ett förslag till vägledningstext för publicering på Boverkets PBL Kunskapsbanken.

För att få igång en återbruksmarknad behöver dessutom tillgången på begagnade komponenter tryggas, dvs att demontering för återbruk väljs framför rivning och återvinning. Som stöd för sådana beslut har en metod utvecklats för att bedöma återbrukbarheten hos en konstruktion ur ett ekonomiskt perspektiv. Metoden har sammanfattats i en praktisk checklista.
Slutrapporten från projektet Prospekteringsmetodik för återanvändning av stålkonstruktioner kan laddas ned här.

Grön certifiering – Stålkonstruktioner

Med bidrag från Nordcert via MVR har ProDevelopment undersökt möjligheterna till en ”grön certifiering” som komplement till certifiering mot EN 1090-2. Projektet är planerat att genomföras i två steg.
Det första steget har omfattat en genomgång av de miljöcertifieringssystem för byggnader som är vanligast förekommande på den svenska marknaden samt information om EPD:er och de viktigaste standarderna för ansvarsfull anskaffning av byggvaror. En analys av denna information har lett till ett förslag till en struktur och omfattning av kravregler för en grön certifiering med fokus på hållbarhetskriterier ur miljösynpunkt. Målgruppen för certifieringen har antagits vara en stålverkstad med ca 20 anställda. Certifieringsreglerna omfattar certifiering av processer och rutiner för dokumentation, uppföljning och redovisning av verksamhetens miljöbelastning samt för förbättring av verksamhetens miljöarbete.
För mer information om grön certifiering hänvisas till Nordcert och MVR.

Återbruk av stål

Med bidrag från SBUF via Skanska och från Nordcert har ProDevelopment undersökt och analyserat möjligheter och hinder för återbruk av stålkomponenter för tillämpning i bärande konstruktioner. Analyserna visat att återbruk är möjligt. I slutrapporten föreslås tre alternativa återbruksmodeller som kan ligga till grund för nya affärsmodeller.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.
Mer information om ProDevelopments tidigare och pågående arbete med återbruk av stål återfinns under fliken Återbruk av stål.

Blir det oftare fel i stålentreprenader?

Är fel under projekterings-, tillverknings- och monteringsskedena mer förekommande i stålentreprenader än i andra typer av entreprenader? Den frågan ledde till projektet Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader, som initierats av FoU Väst och utförts av ProDevelopment med bidrag från SBUF via Peab. De slutsatser och förslag till åtgärder som projektet ledde fram till baserades i huvudsak på intervjuer med tjugo företrädare för olika berörda yrkeskategorier. Intervjuerna ledde till slutsatsen att fel inte förekommer oftare i stålentreprenader än i andra typer av byggentreprenader. Triviala fel är vanliga, allvarliga fel sällsynta, men konsekvenserna av ett fel i en stålkonstruktion kan bli större än av ett fel i t ex en platsgjuten betongkonstruktion. Projekteringen pekas ut som den största felkällan och som en konsekvensens av detta har ett fortsättningsprojekt initierats som har till syfte att utveckla en manual för trepartskontroll och – granskning under delprocessen stomprojektering och de leveranser som kommer ut ur denna delprocess.
Slutrapporten från projektet Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader kan laddas ned här.

Stålentreprenader – Vägledning för inköp enligt EKS och SS-EN 1090

ProDevelopment har i samarbete med MVR tagit fram skriften Stålentreprenader – Vägledning för inköp enligt EKS och SS-EN 1090-1 som ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering och montering. I vägledningen ges även en beskrivning av stålbyggnadsprocessen, vem som ansvarar för vad, en checklista för inköpare samt kompletterande AF-texter för inköp av stålentreprenader.
Vägledningen finns till försäljning hos Svenska Byggtjänst. Den kan även beställas från ProDevelopment för 250 SEK exkl. moms.

BBR och andra byggregler – Effekter på installationskostnader

Med bidrag från SBUF via Installationsföretagen har ProDevelopment i samarbete med More10 AB och Hans Severinson AB studerat fördyrande krav och allmänna råd i de byggregler som berör installationer, d v s i huvudsak hygien, hälsa och miljö, men även i viss mån brandskydd och energihushållning. De regler som studerades var BBR 25 och de lagrum som var i kraft 2017-07-01.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.

AMA & RA Hus 14 & 18

ProDevelopment medverkar sedan AMA & RA Hus 14 i arbetet med AMA som ansvarig för kapitel H, HS, HSB, HSZ, G, GSA, GSM och GSY inklusive underliggande koder och rubriker. AMA & RA Hus tillhandahålls av Svensk Byggtjänst. Arbetet med AMA & RA Hus 21 påbörjades hösten 2019.

Kostnadskonsekvenser av detaljerade krav och råd i BBR och andra byggregler

Med bidrag från SBUF via Sveriges Byggindustrier har ProDevelopment i samarbete med More10 AB, Maestrale arkitektur med flera studerat hur bostäder skulle kunna utformas på ett alternativ sätt genom att ompröva gällande regelverk. Studiens utgångspunkt var ett konkret byggprojekt i form av en sluten kvartersbebyggelse.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.

www.1090.se – Stöd för upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader

Med bidrag från SBUF via Peab har ProDevelopment i samarbete med RJCPM AB utvecklat informationsmaterial och hjälpmedel för upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090. Projektets resulterat redovisades i form av en publik websida, www.1090.se.
Handboken finns till försäljning hos SBI.

Eurokoderna och EKS – Effekter på byggkostnaderna

Med bidrag från SBUF via Sveriges Byggindustrier har ProDevelopment i samarbete med More10 AB kartlagt och analyserat vilka effekter på ekonomi och kvalitet som införandet av eurokoderna lett till. Projektet begränsades till de eurokoder som har störst betydelse för husbyggnader och bostäder.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.

Ta risken! Riskhantering för byggare

Med bidrag från SBUF har ProDevelopment tagit fram en handbok för bedömning och hantering av risker i projekt, anpassad för små och medelstora byggföretag. Syftet med handboken är att ge läsaren en allmän introduktion till riskanalys och riskhantering samt en vägledning till enkla och praktiska metoder för riskhantering som kan tillämpas i olika situationer som man kan möta i sin dagliga verksamhet. Förutom praktiska checklistor innehåller handboken även exempel på tillämpning av metoderna i form av korta berättelser med verklighetsbakgrund.
En tryckt version av handboken kan beställas från ProDevelopment för 250 SEK exkl. moms.

Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål

ProDevelopment har på uppdrag av SBI tagit fram en Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål (SBI publikation 191) som ger praktisk vägledning för CE-märkning av bärverk i stål i enlighet med Byggproduktdirektivet (CPD), Byggproduktförordningen (CPR), övergångsperioden mellan CPD och CPR samt de svenska byggreglerna. Vägledningen är avsedd för stålbyggare, beställare av bärverk i stål, tillverkare och leverantörer av byggprodukter i stål liksom för stålkonstruktörer.
Vägledningen finns till försäljning hos SBI.

Bostäder och lokaler på funktionsentreprenad – stöd för upphandling

Med bidrag från SBUF via Skanska har ProDevelopment tagit fram en handbok för upphandling av bostäder och lokaler på funktionsentreprenad. Syftet med handboken är att på ett enkelt och informativt sätt ge stöd för tillämpning av funktionskrav för byggnaders tekniska egenskaper vid upphandling av nybyggnad eller ombyggnad av bostäder och lokaler. Utöver bakgrundsbeskrivningar ger handboken förslag på administrativa föreskrifter för funktionsentreprenader baserat på ABT samt förslag på funktionsbeskrivning som följer samma struktur som BBR.
En tryckt version av handboken kan beställas från ProDevelopment för 300 SEK exkl. moms.