Kurser

ProDevelopment ger eller medverkar i flera olika kurser och utbildningar riktade mot yrkesverksamma i olika roller inom konstruktion och byggande. En del av kurserna ges och beställs direkt av ProDevelopment. Andra kurser ges i samarbete med Stålbyggnadsinstitutet och beställs av Stålbyggnadsinstitutet (www.sbi.se) eller direkt via ProDevelopment.

Utöver de kurser som listas nedan har ProDevelopment även erfarenhet av att utveckla och ge utbildningar om Eurokod 3 och SS-EN 1090 som är anpassade till det enskilda företagets eller gruppens behov och önskemål. Om ni är intresserade av en utbildning anpassad till era specifika behov är ni välkomna att kontakta oss.

Inköp av stålentreprenader

Inköp av stålentreprenader kan vara komplext. ProDevelopment har i samarbete med MVR tagit fram skriften Stålentreprenader – Vägledning för inköp enligt EKS och SS-EN 1090-1 som ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering och montering. I vägledningen ges även en beskrivning av stålbyggnadsprocessen, vem som ansvarar för vad, en checklista för inköpare samt kompletterande AF-texter för inköp av stålentreprenader.

ProDevelopment tillhandahåller en halvdagskurs om inköp av stålentreprenader som baseras på denna vägledning, men som kan anpassas till kursdeltagarnas behov och önskemål. Kursen kan beställas löpande via ProDevelopment och ges på plats hos er.

Dimensionering av knutpunkter och förband enligt Eurokod 3 och EKS

Förband och knutpunkter ska dimensioneras enligt SS-EN 1993-1-8. Nyheterna är många jämfört med tidigare svenska normer och tillvägagångssättet skiljer sig till vissa delar från tidigare. ProDevelopment har tidigare anpassat SBI:s Detaljhandboken till eurokoderna och utvecklat en programvara kopplad till den nya Detaljhandboken.

ProDevelopment tillhandahåller i samverkan med SBI en hel- eller halvdagskurs som ger insikter i SS-EN 1993-1-8 och hur den ska tillämpas liksom en redovisning av Detaljhandbokens innehåll och omfattning samt en genomgång av hur SBI:s Beräkningsprogram Detaljhandboken kan underlätta stålkonstruktörens vardag. Kursen kan till viss del anpassas till kursdeltagarnas behov och önskemål. Kursen kan beställas löpande via SBI (www.sbi.se) eller ProDevelopment och ges på plats hos er.

Utförande och kontroll enligt SS-EN 1090 och EKS

I och med införandet av eurokoderna fick vi ett nytt regelverk för utförande och kontroll av bärverk i stål. Kärnan i detta regelverk är standarden SS-EN 1090-2, som är kopplad till både den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 och till Eurokod 3 samt EKS.

Under 2018 publicerades en ny version av SS-EN 1090-2 och även en helt ny standard, SS-EN 1090-4, som fokuserar på kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål. ProDevelopment har översatt dessa standarder till svenska och även skrivit SBI:s handböcker för tillämpning av SS-EN 1090-2 respektive SS-EN 1090-4 & -5.

ProDevelopment tillhandahåller i samverkan med SBI en halvdagskurs där vi bland annat ger en översikt av de sammanhängande standarderna SS-EN 1090-1, SS-EN 1090-2 och SS-EN 1090-4, och tränger in i nyheter som förteckning över utförande, utförandeklasser och vad som ska eller kan föreskrivas samt diskuterar hur införandet av SS-EN 1090-2 påverkar kontrollplaner, kompetenskrav etc. Kursen kan till viss del anpassas till kursdeltagarnas behov och önskemål. Kursen kan beställas löpande via SBI (www.sbi.se) eller ProDevelopment och ges på plats hos er.

Dimensionering av traverskranbana enligt Eurokod och EKS

ProDevelopment har tidigare anpassat SBI:s Travershandbok till eurokoderna och tillhandahåller i samverkan med SBI en heldagskurs som behandlar kranlaster och lastkombinationer samt dimensionering i brottgränstillstånd och för utmattning av kranbanebalkar och tillhörande detaljer.

Kursen anordnas i regel en gång om året i samarbete med SBI. Den kan även beställas löpande via SBI (www.sbi.se) eller ProDevelopment och ges på plats hos er.

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

SBI erbjuder ett kurspaket i Stålbyggnadsprojektering av byggnadsverk av normal art, SBP-N. Kursen omfattar sex heldagar undervisning uppdelade i tvådagarsblock över 3-4 månader samt inlämningsuppgifter kopplade till de olika kursmomenten. Kursen avslutas med en tentamen. Kursen är anpassad till SBI:s kravregler C02 punkt 2.3-2.5 för Nordcerts certifiering av stålbyggnadskonstruktörer, CSK.

För att bli godkänd på kursen krävs att inlämningsuppgifter och tentamen genomförs med godkänt resultat. Den som enbart är intresserad av att utveckla sin kompetens inom stålbyggnadsprojektering kan dock även läsa kursen i sin helhet eller i delar utan att göra inlämningsuppgifter och tentamen. ProDevelopment medverkar genom Wylliam Husson och Ove Lagerqvist i kursens genomförande. Kursen SBP-N ges normalt en gång per år och anmälan görs via SBI (www.sbi.se).

 

.