Återbruk av stål

Stål är förmodligen det konstruktionsmaterial som har de bästa förutsättningarna i en cirkulär ekonomi. Stålkomponenter som inte utsatts för utmattning, brandpåverkan eller rostangrepp har samma tekniska egenskaper som nya komponenter och kan återbrukas utan vidare behandling.

Återbrukade komponenter har nära noll utsläpp av koldioxid och är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan. Det finns en konstant efterfrågan på stålkomponenter i allmänhet och en större avsättning för återbrukade komponenter är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter. Ett sådant integrerat återbruk kräver att stålkomponenternas egenskaper säkerställs på ett sätt som uppfyller regelverkets krav.

I många fall är förstörande materialprovning nödvändig för att säkerställa komponenternas egenskaper. Många kostsamma provningar kan dock undvikas om oförstörande hårdhetsprovning används för att sortera komponenter i homogena kontrollpartier.

Hårdhetsmätare (Newsonic SonoDur3
Vi har en egen hårdhetsmätare (Newsonic SonoDur3) för sortering i kontrollpartier

Vi har på uppdrag av MVR och Nordcert utarbetat en branschstandard, MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner – Krav- & processbeskrivning, som ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produkter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet. Det finns även möjlighet att bli certifierad mot MVR BS04:2021 av Nordcert.
MVR BS04:2021 kan laddas ned här.

MVR BS04:2021 hänvisar till SS-EN 1090-2 för många av de delaktiviteter som ingår i återbruksprocessen eftersom de redan är definierade och reglerade i SS-EN 1090-2. De återkommande hänvisningarna till SS-EN 1090-2 gör att företag som är certifierade enligt SS-EN 1090-1 redan har många av de rutiner på plats som krävs för att tillämpa MVR BS04:2021.

I MVR BS04:2021 definieras fyra olika procedurer, A – D, för säkerställande av de väsentliga egenskaperna hos återbrukat stål. Vilken procedur som är aktuell i respektive fall beror av vilken information som finns tillgänglig om de stålkomponenter som avses att återbrukas.

Samtliga procedurer A – D begränsas till återbruk av varmvalsade och kallformade profiler som ingående produkter i statiskt och kvasistatiskt belastade bärande konstruktioner upp till och med utförandeklass EXC2. I praktiken kan dock procedur A även tillämpas för återbruk av svetsade profiler, t ex hattbalkar, som har en prestandadeklaration och är CE-märkta.

I Handbok – Återbruk av stål i bärande konstruktioner (MVR, 2021) ges bakgrundsbeskrivningar och förklaringar till de instruktioner som ingår i MVR BS04:2021. I handboken ges även förslag på hur en prestandadeklaration enligt SS-EN 1090-1 kan utformas för återbrukat stål.

Handboken kan beställas via Svensk Byggtjänst, här.
MVR BS04:2021 kan laddas ned här.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om återbruk av stål.
Vi kan hjälpa dig med:

  • prospektering av en befintlig stålkonstruktion och sortering och klassificering av de återbrukade stålkomponenterna
  • utveckling av rutiner för att tillämpa MVR BS04:2021 på egen hand och certifiera ditt företag av Nordcert.