Återbruk av stål

Stål är förmodligen det konstruktionsmaterial som har de bästa förutsättningarna i en cirkulär ekonomi. Komponenter som inte utsatts för utmattning, brandpåverkan eller rostangrepp har samma tekniska egenskaper som nya och kan återanvändas utan vidare behandling.

Trots det är återbruk tyvärr sällsynt.

I ett tidigare projekt (läs mer här) har vi visat att regelverket inte motsätter sig återbruk, bara man kan påvisa materialets egenskaper. Det största hindret är snarare av kommersiell natur.

I och med en ökande vilja att minska byggandets koldioxidutsläpp finns ett starkt incitament och en potentiell marknad för återanvända produkter. Men denna potentiella efterfrågan räcker inte för att initiera en återbruksmarknad.

Vi tror att rivningsentreprenörer och stålhandlare behöver uppmärksammas på det ekonomiska värdet hos äldre stålkonstruktioner. En stålstomme är rimligen mer värd än en lika tung hög skrot. Men är någon villig att betala för den? Och hur mycket kostar nedmontering och rehabilitering?

På gång – Prospektering för återbruk av stål

Vi har fått stöd från Boverket för att gå vidare med dessa frågor och utveckla en ”prospekteringsmetod” för bedömning av återanvändbarheten hos rivningsobjekt. Syftet är att skapa ett verktyg med vars hjälp man kan uppskatta komponenternas värde och jämföra detta med kostnaderna för varsam demontering.

Ekonomisk materialbestämning är en annan viktig pusselbit för att uppnå lönsamhet. Vi ska därför utvärdera provningsmetoder och definiera procedurer baserade på en kombination av oförstörande provningar (kemisk sammansättning, hårdhet) som kan minska behovet av dyra förstörande provningar.

Vi letar nu efter passande prospekteringsobjekt. Har du en gammal stålkonstruktion som ska rivas? Eller funderar du på att bygga med klimatneutralt stål? I så fall vill vi gärna hälpa dig med värdering, demonteringsplan och materialbestämning.

Tips på stora och små återbruksprojekt välkomnas!

På gång – Grön certifiering för stålbyggare

Vi utreder, på uppdrag av Nordcert och MVR, förutsättningarna för att utforma certifieringsregler för en ”grön certifiering” som kan erbjudas som ett komplement till certifiering mot SS-EN 1090-1. Vi tror att en sådan certifiering kan täcka in ett företags förmåga att kontrollera och styra tillverkningsprocessens miljöbelastning, vilket bland annat påverkas av energiförbrukning, koldioxidutsläpp och avfallshantering under tillverkningsprocessen samt de totala koldioxidutsläppen som är ”bundna” i de produkter som kommer ut ur företagets tillverkningsprocess, och här har företagets förmåga att ta in återanvänt stål i tillverkningsprocessen stor betydelse. Arbetet är tänkt att göras i två steg, och det första steget ska vara klart hösten 2019.