Utförande och kontroll

Tredjepartskontroll och -granskning av stomprojektering

Ett tidigare projekt, Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader, ledde till slutsatsen att projekteringen är den största källan till att fel uppstår under byggprocessen och att det finns ett behov av en manual för trepartskontroll och – granskning under delprocessen stomprojektering. Detta ledde till ett fortsättningsprojekt, Manual för tredjepartskontroll och -granskning av stomprojektering, som utförts av ProDevelopment med stöd av Rolf Jonsson, Wästbygg AB, och FoU Väst och med bidrag från SBUF via Peab. Projektet har resulterat i ett förslag till instruktion för tredjepartskontroll och -granskning som en beställare av projektering kan välja att tillämpa för delprocessen stomprojektering och de leveranser som kommer ut ur denna process.
Slutrapporten från projektet Manual för tredjepartskontroll och -granskning av stomprojektering kan laddas ned här.
Instruktionen för tredjepartskontroll och -granskning av stomprojektering kan laddas ned här.

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner – En vägledning

ProDevelopment har i samarbete med MVR tagit fram skriften Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner – Förteckning över utförandekrav – En vägledning. Syftet med denna vägledning är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i SS-EN 1090-2. I en bilaga ges ett exempel på allmänna föreskrifter för en invändig stomme till ett flerbostadshus i fem våningar med ett utvändigt väderskydd för cykelparkering.
Vägledningen finns för försäljning hos Svenska Byggtjänst. Den kan även beställas från ProDevelopment för 295 SEK exkl. moms.

Webbkurs – Utförande och kontroll av svetsning enligt SS-EN 1090-2

ProDevelopment har på uppdrag av Svensk Betong tagit fram ett underlag för en webbkurs inriktad mot utförande och kontroll av svetsning enligt den nya (2018) version av SS-EN 1090-2. Webbkursen görs tillgänglig av Svensk Betong för deras medlemsföretag.

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, 4:e upplagan

ProDevelopment har på uppdrag av SBI reviderat SBI:s publikation 182, Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, med hänsyn till den nya utgåvan av standarden EN 1090-2:2018. I uppdraget ingick även att översätta EN 1090-2:2018 till svenska. ProDevelopment har även svarat för innehållet i de tidigare upplagorna av SBI:s publikation 182.
Handboken finns till försäljning hos SBI.

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5

ProDevelopment har på uppdrag av SBI tagit fram Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5 (SBI publikation 198) utgående från de nya standarderna EN 1090-4:2018 och EN 1090-5:2017. I uppdraget ingick även att översätta EN 1090-4:2018 och EN 1090-5:2017 till svenska.
Handboken finns till försäljning hos SBI.

Vägledning för val av utförandeklass för bärverk i stål

Med bidrag från SBUF via Sveriges Byggindustrier har ProDevelopment analyserat bakgrunden till tidigare och nuvarande utförandekrav för bärverk i stål och tagit fram en vägledning för val av utförandeklass, EXC, för bärverk i stål ingående i byggnadsverk som faller under Boverkets myndighetsutövning. Vägledning har utgjort grund till den vägledningstext som publicerats på PBL Kunskapsbanken och det nationella valet om EXC i Boverkets EKS 11.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.