Konstruktion

Utmattning av justerbara fotplåtsinfästningar

ProDevelopment har studerat momentfördelningen i skruvar ingående i justerbara fotplåtsinfästningar och dess betydelse för utmattningsbeteendet. I projektet har ingått provningar utförda i MCE lab, LTU. Provningarna utfördes med bidrag från SBUF via Skanska.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.

Förstoringsfaktor för förenklad dimensionering av väsentlig bärverksdel

ProDevelopment har, på uppdrag av Boverket och som en del av utredningsarbetet inför EKS 11, analyserat förutsättningarna för att tillämpa en förstoringsfaktor för förenklad verifiering av bärförmågan för en väsentlig bärverksdel enligt SS-EN 1991-1-7, A.8(1).

Handbok Traverskranbana

ProDevelopment har på uppdrag av SBI uppdaterat och eurokodanpassat Traverskranbana (SBI publikation 195). Handboken finns till försäljning hos SBI.

Jämförande studie – Dimensionering av cisterner enligt EKS/eurokoderna respektive SS-EN 14015

ProDevelopment har på uppdrag av Boverket utrett under vilka förutsättningar dimensionering av cisterner enligt SS-EN 14015 ger lika hög eller högre säkerhet mot brott jämfört med dimensionering enligt EKS och eurokoderna. Syftet med utredningen var att försöka besvara frågan om SS-EN 14015 kan användas parallellt med EKS och eurokoderna och om vissa förbehåll i så fall krävs eller inte för att det ska vara lämpligt.
En sammanfattning av projektets slutrapport kan laddas ned här.

Internutbildning för stålkonstruktörer

ProDevelopment har på uppdrag av WSP utvecklat ett material för internutbildning av stålkonstruktörer. Materialet omfattar sex individuella moduler som täcker in olika aspekter av dimensionering av stålstommar för hall- och husbyggnader.

Stomstabilitet hos stålhallar

ProDevelopment har på uppdrag av Boverket analyserat stomstabiliteten för tre typiska stålhallar uppförda i Sverige i syfte att skapa en bild av hur stomstabilisering hanteras vid praktisk dimensionering. Analyserna baserades på handlingar som Boverket inhämtat från de företag som levererat hallarna.

Vägledning – Stabilisering av pelare med sandwichpaneler

ProDevelopment har på uppdrag av SBI tagit fram en vägledning för stabilisering av pelare med sandwichpaneler. Vägledningen ger riktlinjer för praktisk dimensionering och baseras på en doktorsavhandling från Stålbyggnad, LTU.
Vägledningen finns tillgänglig via SBI.

Last under byggskedet – Vägledning till SS-EN 1991-1-6

Med bidrag från SBUF via Sveriges Byggindustrier har ProDevelopment tagit fram en handbok för tillämpning av SS-EN 1991-1-6, Last under byggskedet, som innehåller en kondenserad beskrivning av de regler som ges i eurokoden och som är tänkt att användas som en hjälp för att kontrollera att kraven i SS-EN 1991-1-6 uppfylls ute på byggarbetsplatsen.
En pdf-version av handboken kan laddas ned här.
En tryckt version kan beställas från ProDevelopment för 200 SEK exkl. moms.

Handbok Knutpunkter i stål

ProDevelopment har på uppdrag av SBI uppdaterat och eurokodanpassat SBI:s handböcker om knutpunkter i stål, den s k Detaljhandboksserien (SBI publikation 183 – 189). I uppdraget ingick även att utveckla ett tillhörande dimensioneringsprogram i Visual Basic.
Handböckerna finns till försäljning hos SBI.

Handbok Samverkanskonstruktioner

ProDevelopment har på uppdrag av SBI tagit fram en handbok som behandlar balkar, pelare, bjälklag och förband i samverkanskonstruktioner i stål och betong. Innehållet bygger i huvudsak på en översättning av ett holländskt läromedel i sex delar som omarbetats och anpassats till svenska förhållanden.
Handboken finns till försäljning hos SBI.

Handledning för sannolikhetsteoretisk dimensionering enligt Eurokod

Med bidrag från SBUF via Skanska har ProDevelopment tagit fram en Handledning för sannolikhetsteoretisk dimensionering enligt Eurokod. Handledningen sammanfattar de gällande svenska och europeiska regelverk som behandlar dimensionering med sannolikhetsteoretiska metoder. Vidare ges en komprimerad sammanfattning av grunderna till metoden och en presentation av typiska karakteristika för de ingående stokastiska (slumpmässiga) variablerna.
Handledningen kan laddas ned här.